Skodje soge­lag vart skipa i 1973 for å ta vare på og spreie kunnskap om folk sitt liv og virke i eldre tid. Soge­laget har gjeve ut gards– og ætte­soge for Skodje, og vi har no mange tilbod som m.a. årsskrift med his­toriske tema, his­toriske bygde­van­dringar, temakvel­dar, arena for slek­ts­gransk­ing og arrange­ment i tilknyt­ing til kul­turveka. Alle med inter­esse for lokalhis­to­rie er velkomne til å bli medlem, og vi ønskjer alle vel møtt til å ta del i arbei­det og bruke denne heimesida aktivt.

Hels­ing Skodje sogelag