Gode medlemar i Skodje sogelag!

På grunn av den siste utviklinga vedk. coronaviruset, og restriksjonane som i ettermiddag har kome frå styresmaktene, har styret gjort vedtak om å avlyse og utsette årsmøtet med påfølgjande program til situasjonen har normalisert seg. Vi får håpe at vi med ein felles dugnad klarar å stoppe denne utviklinga, og vi får ta vare på kvarandre best mogeleg.

Skodje sogelag  - styret

 

Skodje soge­lag vart skipa i 1973 for å ta vare på og spreie kunnskap om folk sitt liv og virke i eldre tid. Soge­laget har gjeve ut gards– og ætte­soge for Skodje, og vi har no mange tilbod som m.a. årsskrift med his­toriske tema, his­toriske bygde­van­dringar, temakvel­dar, arena for slek­ts­gransk­ing og arrange­ment i tilknyt­ing til kul­turveka. Alle med inter­esse for lokalhis­to­rie er velkomne til å bli medlem, og vi ønskjer alle vel møtt til å ta del i arbei­det og bruke denne heimesida aktivt.

Hels­ing Skodje sogelag

 

I oktober i år startar Høgskulen i Volda (HVO) arbeidet med å skrive kultur- og bygdehistorie for Skodje; ei allmennsoge frå istid til notid, men med hovudvekt på dei siste 200 åra.  Manuskriptet skal vere klart for levering til forlag i desember 2020, og utgjeving vert til hausten i 2021.

 

Prosjektet

Sogelaget tok i 2014 opp å arbeide for å skrive ei kultur- og bygdehistorie for Skodje (allmennsoge). Grunnlaget er m.a. det som står i føreordet til Bygdebok for Skodje (Louis Giske, 1986), der boknemnda vonar at det kan finnast ressursar til dette.

Sogelaget fekk for nokre år sidan testamentert ein arv etter Olav Løvold, og med grunnlag  i desse midlane og føreordet i bygdeboka fekk sogelaget først professor i historie ved Høgskulen i Volda, Atle Døssland, til å utarbeide ei innhaldsskisse. Deretter vart det teke kontakt med kommunen om samarbeid for å gje ut ei allmennsoge. Hausten 2016 vart det nemnt opp ei felles arbeidsgruppe som vurderte både innhald, organisering, finansiering og innhenta tilbod frå høgskulen på forfattararbeid. Etter utgreiing frå arbeidsgruppa gjekk sogelaget sitt årsmøte 06.03.17 inn for prosjektet, og kommunestyret vedtok i møte 08.03.17 å gi tilskot til prosjektet.

Avtalen med høgskulen omfattar om lag 4 forfattarårsverk, prosjektleiing og fagleg kvalitetssikring, med oppstart i 2017 og levering av manuskript til forlag i desember 2020. Sogelaget oppnemner ei lokal bygdeboknemnd som skal følgje prosjektet. Sogelaget er oppdragsgjevar med juridisk og økonomisk ansvar, noko som er muleg fordi kommunen har løyvd eit økonomisk likeverdig bidrag.

Økonomisk ramme for prosjektet er om lag 5,3 mill. kr eks. mva, som vert finansiert med 2,25 mill kr frå kommunen, same beløp frå sogelaget, og resten med sal og ekstern/privat støtte. Kommunen stiller i tillegg med sekretær i bygdeboknemnda. Meirverdiavgifta vert søkt dekt av tilskotsordninga der frivillige lag og organisasjonar får kompensert mva-kostnadar.

 

Oppstart og kontraktsignering

Sogelaget inviterte i samråd med kommunen og høgskulen til pressemøte og presentasjon av prosjektet på  Gomerhuset i forbindelse med kontraktsignering den 28. juni.

Signering av kontrakt

Kjell Sindre Tysse, leiar i Skodje sogelag, og Harald Endre Tafjord, prosjektleiar og førsteamanuensis i historie ved Høgskulen i Volda, signerer kontrakta.